aaa Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving Het inschrijven voor (en starten met) wekelijkse lessen kan het hele jaar door. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier van de website, neemt de locatiemanager binnen uiterlijk 3 werkdagen contact op met uitzondering van de vakantieperioden.

Lessen

Elke leerling heeft baat bij een zo gelijkwaardig mogelijk niveau binnen een groep. Daarom kan het voorkomen dat leerlingen gedurende het schooljaar in een andere groep of bij een andere docent worden geplaatst, waardoor de lestijd kan veranderen.
De Academy of Vocal Arts behoudt zich het recht voor,
een les/cursus bij onvoldoende belangstelling
geen doorgang te laten vinden.

Verhindering

Als een leerling verhinderd is om op les te komen, dient een afmelding te worden geplaatst op het gesloten gedeelte van de website, ook al is dit eventueel op het laatste moment of zelfs achteraf ter kennisgeving.

Lesuitval

In geval van verhindering van de docent tracht de Academy of Vocal Arts in eerste instantie te zorgen voor adequate vervanging.
Mocht door onverhoopte uitval van lessen het gegarandeerde aantal niet worden gehaald, dan zullen deze lessen aan het einde van het seizoen of cursus worden ingehaald. Indien de lesuitval meer dan 8 uur voor aanvang bekend is, wordt men hiervan via mail en website in kennis gesteld. Is de lesuitval minder dan 8 uur voor aanvang bekend, dan wordt dit via de telefoon gemeld.

Betalingsvoorwaarden en tarieven

Voor het verschuldigde lesgeld ontvangt men een factuur na inschrijving. Elke leerling betaalt bij inschrijving eenmalig € 50,- inschrijfgeld. Facturatie van de lessen geschiedt per kalenderjaar. Het jaar is verdeeld in 10 werkbare maanden: januari tot en met juni (6/10) en september tot en met december (4/10). Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld wordt € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Eventuele kosten van invordering in en buiten rechte worden doorberekend aan de betaler. Indien na herinnering niet per omgaande betaling plaats vindt, vervalt het recht op de lessen. Mocht het betalen van het lesgeld in één keer op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan is een regeling voor gespreide betaling mogelijk na goedkeuring door de directie. Hierover kan contact worden opgenomen met de financiële administratie.

Gezinskorting

U komt in aanmerking voor gezinskorting als meer dan één leerling ingeschreven staat en woont op hetzelfde adres, met dezelfde betalingsplichtige (naam, adres en rekeningnummer).
Bij beëindiging van de lessen van een van de gezinsleden, wordt de genoten gezinskorting naar rato met eventuele restitutie verrekend.

Beëindiging van de lessen

Als men de lessen tussentijds wil beëindigen, dan dient dat schriftelijk door te worden gegeven aan de administratie.
Bij tussentijdse opzegging is alleen restitutie van lesgeld mogelijk over de periode september tot en met december (4/10).
Voorwaarde voor restitutie is opzegging vóór 1 juni van het betreffende kalenderjaar.

Privacy

Uw gegevens worden geregistreerd in de ACVA-leerlingenadministratie en worden gebruikt om u te informeren over zaken die relevant zijn voor (de administratie van) uw les/cursus,
de voortgang ervan of een vervolg erop. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Voor wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht
van de Telecomwet (inzake spamverbod).

Beeldopnamen

De Academy of Vocal Arts gebruikt van tijd tot tijd beeldmateriaal van leerlingen in actie tijdens lessen, repetities en ACVA-activiteiten voor folders of andere PR-uitingen. Cursisten en leerlingen en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen aan het gebruik voor dit doel geen rechten ontlenen.

Tarieven

De tarieven verschillen per klas/groep of cursus en kunnen jaarlijks per 1 januari worden bijgesteld. Als dit het geval is, krijgt u daarvan van de Academy of Vocal Arts tijdig bericht.

Informatie

U kunt terecht bij de administratie van de Academy of Vocal Arts voor algemene informatie. Zie hiervoor www.acva.nl.

Klachten

Ondanks het feit dat de Academy of Vocal Arts haar uiterste best doet om alle leerlingen optimaal te bedienen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een les, docent of over faciliteiten. In dat geval kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Academy of Vocal Arts. Stuur uw brief of mail naar: directie Academy of Vocal Arts , Oostduinlaan 50, 2596 JP Den Haag.

De Academy of Vocal Arts is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van leerlingen en cursisten.