aaa ANBI

Beleidsplan

academy of vocal arts
2018-2022

Missie

Het helpen ontdekken en ontwikkelen van muzikale vaardigheden
van jeugdigen met als uitgangspunt het zingen.
De stichting organiseert daartoe een vocale 
opleiding
in combinatie met podiumtraining 
in de koren en ensembles.

 

INhoud

- Inleiding

- Artistiek-Pedagogisch

- Doelstellingen 2018-2022

- Ondernemerschap, Samenwerking en Geografische spreiding

- Algemene gegevens

 

Inleiding 

Academy of Vocal Arts

Bij kwaliteit van leven hoort ook kunst. De Stichting Academy of Vocal Arts (ACVA) wil daarom mogelijkheden creëren voor jong en oud om vocale kunst te ontdekken en te beleven.
Vertrekpunt daarbij is het kind.
Voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is het
essentieel om niet alleen het vocale talent te ontdekken en
dit talent te ontwikkelen, maar dit ook in samenhang te doen
met anderen en een goede balans te vinden tussen
individualiteit en gezamenlijkheid.

Kwaliteit en maatwerk staan daarbij centraal.
Het zingen in een ensemble is door de organische autoriteit van
muziek in zichzelf een perfecte sociale activiteit om
evenwicht te creëren tussen individualiteit en communaliteit.
Kernwaarden zijn: zelfvertrouwen door podiumervaring,
sociale redzaamheid en sociale weerbaarheid,
emotioneel en sociaal welbevinden.
De Academy of Vocal Arts wil nieuwe doelgroepen betrekken bij
kunstmuziek en voor iedereen die geïnteresseerd is
de beste kwaliteit bieden. Het gevoel is er een van
samen doen, uitdagingen aangaan, schoonheid ontdekken,
muzikaal jezelf leren zijn.

Onder de Academy of Vocal Arts ressorteren de volgende koren:
A Koor (6 en 7 jaar)
B Koor (vanaf 7 jaar)

Talentklas 1 en 2 (vanaf 8 jaar)

Haags Kinderkoor (8-16 jaar)
Musicanti Kinderkoor (8-16 jaar)

Jongenskoor (vanaf 8 jaar)
Young Men's Chorus (muterende en gemuteerde jongensstemmen)

Vocaal Ensemble Cantamare (meisjes/jonge dames vanaf 16 jaar)

Voor jonge kinderen (peuters en kleuters) zijn er
speciale Startersklassen.

 

ORGANISATIE

In 2012 heeft de ACVA de huidige naam aangenomen als opvolger van 'Kinderkoor Academie Nederland', welke voortkwam uit de Zangschool Zuid-Holland. De huidige naam sluit beter aan bij Den Haag als stad van internationalisering
met als motto: vrede en gerechtigheid.

Van 2012 tot heden wordt de ACVA bijgestaan door ...AND.@OFFICE voor wat betreft de marketing
en inrichting van de organisatie.

Het loskoppelen van de zakelijke en artistieke leiding is in 2017 in gang gezet en verwacht mag worden dat deze in 2019 kan worden voltooid. Voor de fondsenwerving is een ouder aangesteld
die deze verder zal professionaliseren.

Om de stijgende werkdruk goed te verdelen en de zichtbaarheid van de ACVA als opleidende en uitvoerende instelling te vergroten, is voor 2018 uitbreiding van het team voorzien op het gebied
van marketing en productie.

De communicatie met de leerlingen en ouders/verzorgers verloopt via de website. Het interactieve deel daarvan wordt in 2018/2019 aangepast aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd.
De website is www.acva.nl.

 

ARTISTIEK-PEDAGOGISCH

INSTROOM

Aansluitend bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij,
is instroom op elk gewenst moment mogelijk. Om dit
te kunnen realiseren, is het leertraject opgedeeld in diverse
kleine stappen, welk zichtbaar worden in de vele
opleidingsgroepen en koren.
Deze diversiteit prikkelt de motivatie en
maakt werken op het eigen niveau mogelijk.

Om de diversiteit in leerlingenpopulatie te vergroten, is er voor kinderen waarvan de ouders minder draagkrachtig zijn een apart fonds om bij te springen, waardoor de activiteiten van de ACVA open staan voor alle bevolkingsgroepen.

OPLEIDING

Bij de ACVA is een landelijke opleiding voor kinderkoordirigenten ondergebracht. De lessen aan deze opleiding voor professionals worden verzorgd door docenten die in de afgelopen decennia
beeld- en beleidsbepalend zijn geweest voor de kinderkoorzang in Nederland. Nieuwe docenten aan de ACVA worden door dezelfde specialisten intensief gecoacht als aanvulling op hun muziekvakopleiding.

Deze werkwijze garandeert een pedagogisch-didactisch klimaat van het hoogste niveau en heeft geleid tot koren die op het allerhoogste muzikaal niveau acteren in binnen- en buitenland.

Jaarlijks worden er bijeenkomsten georganiseerd voor het team om over alle inhoudelijke details te spreken om te zorgen voor een constante ontwikkeling van het lespakket. Voor de
periode 2018-2022 mag worden verwacht dat dit hoge niveau
zal kunnen worden gehandhaafd.

 

KOREN

De koren van de ACVA zijn de afgelopen jaren zichtbaarder geworden. Een indruk:

2012
Optredens European Festival of Youth Choirs in Bazel (CH)
2013
Overall Prijs Kodály Festival Komló (H)
2014
1e eigen uitvoering van de volledige Matthäus Passion
van J.S. Bach in de Nieuwe Kerk
2015
Optredens in de koorbiënnale van Aken
2016
1e eigen uitvoering van de volledige Johannes Passion van J.S. Bach
2017
- Musicanti en Cantamare te gast bij internationaal
festival in Székesfehérvár (H)
- Het Haags Kinderkoor op concertreis naar Parijs
- Nationale Kinderherdenking bij Madurodam en organisator
van het eerste Nationaal Kinderherdenkingskoor in samenwerking
met Madurodam, kinderkoren en basisscholen.
- Eigen productie 'Ici Paris', een internationaal concert
en masterclassproject waarbij het Requiem van Gabriel Fauré
door de ACVA kinderkoren met gelijke stemmen werd uitgevoerd

 

DOELSTELLINGEN 2018-2022

De Academy of Vocal Arts stelt zich
voor de komende jaren ten doel:

1.
Uitbreiding van het aantal leerlingen om meer kinderen de kans te geven kennis te maken met vocale kunst.
2.
Uitbreiding van het team van docenten en dirigenten.
3.
Vergroting van de zichtbaarheid van (klassieke) kinderkoorzang zoals die door de ACVA wordt aangeboden door middel van eigen producties en optredens van modelkoren op uitnodiging.
4.
Vergroting van de zichtbaarheid in Den Haag en omgeving.
5.
De eigen producties worden geprogrammeerd waarbij de opleiding en thematisch programmeren centraal staan en in meer steden worden uitgevoerd om zo ook de podiumpresentatie
te blijven prikkelen.
6.
Verbreding van het aanbod voor (jong)volwassenen door het inrichten van een kamerkoor op meer permanente basis
(ACVA VOCES is nu een projectkoor).
7.
Versteviging van de financiële basis door meer sponsorgelden.
8.
Onderdak vinden waar de ACVA de korte
en lange termijn doelen kan realiseren.

 

ONDERNEMERSCHAP, SAMENWERKING EN GEOGRAFISCHE SPREIDING

ONDERNEMERSCHAP EN WERVING VAN GELDEN

De Academy of Vocal Arts is een Haagse, onafhankelijke private aanbieder van vocaal-muzikaal onderwijs op hoog niveau. Om de continuïteit van de Stichting te garanderen, heeft werving een hoge prioriteit. De exploitatiekosten worden voor het grootste gedeelte gehaald uit de leerlinggelden. Daarnaast vraagt de ACVA incidenteel projectsubsidies aan bij algemene en private fondsen voor cultuur. Tevens verwerft de stichting gelden door middel van concerten en medewerkingen aan voorstellingen. Tenslotte richt de ACVA zich momenteel steeds meer op het werven van (vaste) sponsoren die de ACVA en haar werk een warm hart toedragen. De Academy of Vocal Arts heeft voor het pedagogisch gedeelte geen structurele (lokale) overheidsondersteuning.

ACTIVITEITEN
Aansluitend bij het internationale karakter van Den Haag organiseert de ACVA

 reizen naar festivals (zoals in 2017 naar Székesfehérvár in Hongarije)
 internationale masterclasses (in 2016 en 2017 namen hieraan ook Franse studenten deel)
 uitwisselingen met internationale koren (Japan 2017)

SAMENWERKINGEN NATIONAAL EN INTERNATIONAAL

Om dit te realiseren is in 2016 samenwerking gezocht met het Conservatoire Régionale de Paris.

Goede contacten worden onderhouden met het Eurpees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt, België.

De ACVA is vaste partner van de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei en Madurodam bij opzetten van een Nationaal Kinderherdenkingskoor en het aanbieden van lespakketten en lessen op basisscholen in Nederland

Er wordt gezocht naar een mogelijke omgang met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag om talenten de mogelijkheid te bieden aan disciplines van beide instituten deel te nemen.

Onderhandelingen met de Sorbonne zijn gaande om ook daarmee tot samenwerking te komen.

 

ALGEMENE GEGEVENS

PRIMAIRE DOELSTELLING

De Stichting stedlt zich ten doel: het bevorderen en stimuleren van muzikale vorming, in eerste instantie van de jeugd in de leeftijdsklasse van zes tot zestien jaar, en voorts al hetgeen in de ruimste zin des woords met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn

 

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Frank Roes - voorzitter
Bob de Jonge - lid
Henk Roefs - lid

CODE CULTURAL GOVERNANCE

De Academy of Vocal Arts werkt met een Raad van Toezicht-model en een directeur-bestuurder. De ACVA hanteert de regels van de Code Cultural Governance.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding. De directeur-bestuurder valt ruim binnen de norm.

BELONINGSBELEID

De medewerkers van de ACVA werken zelfstandig op uurbasis en ontvangen een marktconform uurloon voor hun werk. De ACVA heeft geen werknemers.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

De ACVA biedt toegang tot ontwikkeling en podiumervaring voor kinderen en jeugd van elke sociale en culturele achtergrond. Ook voor hen die financieel niet draagkrachtig zijn, is het mogelijk om deel te nemen aan de activiteiten.

KANTOOR EN ORGANISATIE

Silvère van Lieshout directeur-bestuurder en artistiek leider
Bas Goossens hoofd productie en zakelijke ondersteuning
Janneke Klompenhouwer administratie
Marijke van Klaveren leerlingenadministratie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

De financiële administratie is uitbesteed aan Ruitenburg advies en accountants.

DIRIGENTEN

Marijke van Klaveren A Koor en B Koor
Janneke Klompenhouwer Talentklas
Daniëlle van Lieshout Haags Kinderkoor
Silvère van Lieshout Musicanti Kinderkoor, Vocaal Ensemble Cantamare
Young Men's Chorus en ACVA VOCES

DOCENTEN

Maria Coolen (zang)
Marijke van Klaveren (solfège, opleiding professionals
Janneke Klompenhouwer (kleuters, solfège, podiumpresentatie)
Daniëlle van Lieshout (zang, solfège, podiumpresentatie)
Silvère van Lieshout (zang)

 

 

Jaarcijfers ACVA - ANBI 2016 kl8